TFBO Industry News: โครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด-19

TFBO Industry News: โครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด-19

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติโครงการ “สร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด-19” ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วงเงิน 68 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2564) เพื่อช่วยเหลือและสร้างอาชีพแก่ผู้ว่างงานและช่วยฟื้นฟูธุรกิจแฟรนไชส์ และSMEs ขนาดเล็ก สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์และการขยายการลงทุนในธุรกิจให้กับ Franchisee มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มช่องทางการหารายได้ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีกิจกรรมดังนี้

 1. จัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show 2021 ในภูมิภาค รวม 15 ครั้ง (15 จังหวัด) (ประมาณเดือนละ 2 จังหวัด) เป้าหมาย 100 ธุรกิจ ประสานงานการเข้าถึงแหล่งเงินทุนระหว่างเจ้าของแฟรนไชส์ และสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย์ที่มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ให้แก่ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจแฟรนไชส์ได้มีเงินลงทุนเพื่อประกอบอาชีพได้ง่ายขึ้น

2. จัดงาน “DBD Franchise & SME Expo 2021” ส่วนกลาง 1 ครั้ง เป้าหมาย 400 ธุรกิจ พร้อมประสานงานการเข้าถึงแหล่งเงินทุนระหว่างเจ้าของแฟรนไชส์ และสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย์ที่มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจแฟรนไชส์ ได้มีเงินลงทุนเพื่อประกอบอาชีพได้ง่ายขึ้น

        โดยคาดว่าธุรกิจแฟรนไชส์ 500 ราย จะได้นำเสนอธุรกิจเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับผลกระทบได้ร่วมกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ จำนวน 10,000 ราย

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Recent Posts